ALGEMENE VOORWAARDEN (PRIVE)CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE NV USG PEOPLE CUSTOMER SOLUTIONS (handelsnaam “PIKKUP”) (versie 02/02/2016)

artikel 1 DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen.

1.2 Wij/ons/PIKKUP: de NV USG PEOPLE CUSTOMER SOLUTIONS, met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen.

1.3 De opdrachtgever: diegene gebruik maakt van de diensten of werkzaamheden van PIKKUP.

1.4 De chauffeur: iedere natuurlijke persoon die als zodanig ingeschreven staat bij PIKKUP.

1.5 Werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening aangeboden en uitgevoerd door PIKKUP met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord.

1.6 Uur: het totaal van reistijd en wachttijd, dat aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht.

1.7 Rijtijd: de werkelijke duur van een rit.

1.8 Wachttijd: de tijd die een chauffeur wachtend ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt.

 

artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden door PIKKUP.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met PIKKUP. De overige bedingen in deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

 

artikel 3 OFFERTES

3.1 Onze offertes zijn vrijblijvend, doch worden bindend in geval van aanvaarding door de opdrachtgever. Aanvaarding van een offerte houdt ook de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden in.

 

artikel 4 SELECTIE EN KLACHTBEHANDELING

4.1 PIKKUP is geheel vrij in de keuze van de chauffeur.

4.2 Klachten dienen binnen 8 dagen na beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk bij PIKKUP te worden ingediend. Klachten die na deze termijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

 

artikel 5 BEVESTIGING

5.1 De opdrachtgever zal vanwege Pikkup een schriftelijke (sms/mail) bevestiging ontvangen met de orderdetails. Indien de opdrachtgever nog aanpassingen wilt maken aan de te leveren diensten, moet deze aanpassing binnen de drie dagen na de bevestiging schriftelijk geleverd worden. Indien er vanwege de opdrachtgever geen schriftelijke reactie volgt, zal de informatie in de orderbevestiging als correct beschouwd worden.

 

5.2 Eventuele aanvullingen of wijzigingen op een bestaande overeenkomst zijn voor PIKKUP slechts bindend indien en voor zover PIKKUP deze schriftelijk heeft bevestigd.

 

artikel 6 ANNULATIE

6.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen rit te annuleren, mits de annulatie plaatsvindt uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de starttijd van de afgesproken rit.

Indien de opdrachtgever een overeengekomen rit annuleert na 24 uur voorafgaand aan de starttijd van de afgesproken rit, heeft PIKKUP het recht om het overeengekomen bedrag integraal te factureren aan de opdrachtgever.

6.2. PIKKUP kan te allen tijde de aanvraag voor een rit weigeren of een afgesproken rit annuleren. In voorkomend geval zal, indien de oorzaak van annulatie niet vermeld wordt in artikel 11.1, samen met de opdrachtgever naar een nieuwe oplossing gezocht worden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op een schadevergoeding, onder welke vorm dan ook, vanwege PIKKUP.

 

artikel 7 PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN

7.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten, belastingen, km-vergoeding (art 7.8) en CASCO verzekeringen (art 13.4). In rekening worden gebracht de uren door de chauffeur chaufferend (=rijtijd), c.q. wachtend (=wachttijd) ten behoeve van de opdrachtgever, doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één vierde uur.

7.2 Per opdracht worden er minimaal drie uren in rekening gebracht.

7.3 Indien het startadres afwijkend is van het eindadres, worden de reisuren retour naar het startadres in rekening gebracht.

7.4 Noodzakelijkerwijs te maken kosten voor overnachtingen komen voor rekening van de opdrachtgever. Een overnachting wordt niet bij de rij- of wachttijd opgeteld en zal minimaal 8 uur bedragen.

7.5 Telkens indien de overeengekomen dan wel reëel door de chauffeur gewerkte rij- en wachttijd een totaal van acht uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de chauffeur een bedrag aan maaltijdvergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze vergoeding bedraagt € 12,50 per maaltijd.

7.6 Parkeerkosten, tolgelden en brandstofkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en dienen onmiddellijk ter plaatse voldaan te worden.

7.7 Indien wij aan de opdrachtgever een chauffeur ter beschikking stellen geldt dat wij naast de in artikel 7.1 genoemde prijzen de volgende bedragen in rekening brengen. Km-vergoeding: de km-vergoeding zijn afhankelijk van start- en eindadres. Het startadres is het domicilieadres van de chauffeur. Het eindadres is de startplaats van de opdracht. De km-vergoeding is een extra kost van € 0,3460 per kilometer en is door een “heen en terug opdracht” berekend.

7.8 PIKKUP zal de opdrachtgever tijdig er van op de hoogte stellen dat hij dergelijke km-vergoeding dient te vergoeden, zonder dat het achterwege laten daarvan aan PIKKUP kan worden tegengeworpen.

7.9 Voor ritten die plaatsvinden tussen 20:00 en 06:00 uur hanteren wij een reistoeslag van € 2,5 per uur en voor reserveringen op erkende feestdagen hanteren wij een toeslag van 100% op het uurtarief.  Indien de rij- en wachttijd in totaal meer dan 9u bedraagt zal er na het negende uur een toeslag van 50% op het uurtarief gehanteerd worden. De som van de rij- en wachttijd van één chauffeur kan niet meer dan 11 uren bedragen.

7.10 Na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst zullen ingevoerde of verhoogde belastingen, heffingen en andere lasten, door PIKKUP aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

7.11 Voor reserveringen waarvan de dag van reserveren tevens de dag is waarop de rit zal aanvangen, hanteren wij een laatboektoeslag van € 25,00.

7.12 PIKKUP behoudt zich het recht voor om de prijzen en tarieven vermeld in de artikelen 7.7 en 7.9 eenzijdig te verhogen ingevolge:

a) een verhoging van het indexcijfer overeenkomstig A.N.P.C.B.;

b) een algemene loonsverhoging ten gevolge van een C.A.O. in het A.N.P.C.B.;

c) een verhoging van de sociale lasten;

d) een verhoging van de beheerskosten, administratiekosten….

 

artikel 8 FACTURERING OP BASIS VAN RITBONNEN

8.1 Wij factureren op basis van de door de chauffeur aan ons bezorgde opgave van de bestede uren in rij- en wachttijd. Ter voorkoming van meningsverschillen zal de chauffeur aan de opdrachtgever een verantwoording van het aantal bestede uren ter ondertekening aanbieden. In het geval van een verschil in opgave door de chauffeur en de opdrachtgever factureren wij op basis van de door de chauffeur aan ons bezorgde opgave en is opdrachtgever de aldus vastgestelde prijs verschuldigd. De bewijslast dat de bestede tijd afwijkt van de opgave door de chauffeur berust bij de opdrachtgever.

 

artikel 9 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

9.1 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. 

9.2 Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden gelden slechts bij benadering. Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  In geen geval kan PIKKUP aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging bij de uitvoering van de werkzaamheden.

 

artikel 10 BETALING

10.1 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum.

10.3 Uitsluitend betalingen op het door PIKKUP op de facturen aangegeven bankrekeningnummer werken bevrijdend. Betalingen aan chauffeur zijn onder geen beding toegestaan en werken geenszins bevrijdend.

10.4 Alle klachten betreffende de facturen moeten PIKKUP binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk. Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een nalatigheidsinterest gelijk aan de rente bepaald in Art. 5 van de Wet van 2 augustus 2002, betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 12 % per jaar. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 100,00 Euro. Bij wanbetaling vervallen alle betalingsmodaliteiten van rechtswege en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

10.5. PIKKUP behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen en elke met opdrachtgever bestaande overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van het niet respecteren door opdrachtgever van de in onderhavige algemene voorwaarden opgenomen betalingstermijnen, en dit zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding van welke aard dan ook.

 

artikel 11 ONTBINDING

11.1 PIKKUP kan elke met opdrachtgever aangegane overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien opdrachtgever:

- betrokken raakt in een procedure tot ontbinding, faillissement of vereffening;

- onvermogend wordt;

- zijn contractueel overeengekomen verplichtingen niet naleeft.

 

artikel 12 VERZEKERINGEN

12.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een BA-verzekering conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. De opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.

12.2 Voor opdrachtgever heeft PIKKUP een Schadeverzekering Omnium afgesloten. Het verzekerde bedrag is € 30.000,00 per gebeurtenis. Deze verzekering dekt aanrijdingsschade aan motorrijtuigen indien de PIKKUP chauffeur in fout is en geldt uitsluitend indien het betreffende voertuig geen cascoverzekering heeft.

12.3 Op elke reservering waarbij u gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf is de onderstaande verzekering van toepassing. Omvang van de dekking:

- Indien een casco schade onder een andere verzekering is gedekt, zal het daarop ingehouden eigen risico worden vergoed tot ten hoogste €1.000,00.

- Indien een schade (BA en/of Casco) onder een andere verzekering is gedekt, zal het verlies van bonus van een BA+Cascoverzekering tot ten hoogste 2 jaar bonusverlies worden vergoed met een maximum € 1.000,00.

Uitkeringen in verband met verlies van bonus zullen worden gekapitaliseerd.

12.4 Deze verzekering is een extra kost van € 5,00. Dit bedrag zal aan de opdrachtgever voor elke rit gefactureerd worden.

 

artikel 13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van werkzaamheden is PIKKUP slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.

13.2 De opdrachtgever vrijwaart PIKKUP voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door PIKKUP verrichte werkzaamheden.

13.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1, aanvaardt PIKKUP geen aansprakelijkheid voor

1. het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van, onder meer: slechte weersomstandigheden; overige omstandigheden in het verkeer welke een vertraging veroorzaken; het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de chauffeur als gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of in het eigen vervoermiddel dan wel door enige andere niet-voorzienbare oorzaak;

2. schade of kosten ontstaan aan zaken of inzittenden aanwezig in het voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht;

3. schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring, een proces-verbaal of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur;

4. letsel aan de passagier(s) tijdens de uitvoering van de opdracht;

13.4 PIKKUP draagt geen aansprakelijkheid voor schade en verliezen die door de chauffeurs worden veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf of aan enigerlei aan de opdrachtgever toebehorende zaken, behoudens opzet of grove schuld.

13.5. Onder geen beding zal PIKKUP aansprakelijk zijn voor indirecte schade of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot verlies van winst, verlies van omzet, reputatieschade etc.

13.6 Op elke reservering waarbij u gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan de omvang van de dekking omschreven in artikel 12.

 

artikel 14 OVERMACHT

14.1 In het geval van overmacht van tijdelijke of blijvende aard zijn wij bevoegd naar onze keuze hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de opdrachtgever hieraan jegens ons enig recht kan ontlenen. De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, zulks naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.

14.2 Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan iedere al dan niet van buiten komende omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst al dan niet absoluut wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zoals onder meer de navolgende, niet limitatief genoemde omstandigheden:

brand, (burger)oorlog, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, noodtoestand, mobilisatie, vijandelijkheden, embargo, overstromingen en/of bijzondere weersomstandigheden, epidemieën, werkstaking en/of uitsluiting, niet, niet-tijdige of ondeugdelijke toelevering, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, energiecrisis en het bestaan van files. 

artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

15.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Belgisch recht.

15.2 Alle geschillen die tussen ons en de opdrachtgever mochten ontstaan worden exclusief  beslecht door de rechtbanken en hoven van Antwerpen –divisie Antwerpen

 

Opgemaakt door NV USG PEOPLE CUSTOMER SOLUTIONS

Versiedatum: 02/02/2016